2 Timothy 1:6 "Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands." (1 John 5:18) How do I get to heaven? Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Last Week's Top Questions . 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy - TAGALOG. 'The seven spirits'... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 1 Paul, () an apostle of Christ Jesus () by the will of God according to () the promise of the life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, () my beloved child: Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our LordGuard the Deposit Entrusted to You. 7 For () God has not given us a spirit of fear, () but of power and of … What time of the year was Christ’s birth. * 1 I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearing and his kingly power: a 2 proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient; convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. 5. 2 Timothy 1:1-6 New International Version (NIV) 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” He has already gone through a preliminary trial (4:16-18), and the outcome is not promising (4:6). That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Scripture: 2 Timothy 1:6–12. 2 Timothy 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:6, NIV: "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." (6-8) Desires him to come speedily. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." Pray for Us. Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Would you like to choose another language for your user interface? 2 Timothy 1:6-12. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 2 Timothy Greeting. 1 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. (Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon); at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. “Stir up the gift of God”: This seems to indicate Paul was unsatisfied with Timothy’s level of current faithfulness. His mother was a Jewess and his father was Greek. 7 For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1. Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhaybuhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na yaon. Commentary for 2 Timothy 4 . { 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. The ears collect vibrations in the air and... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 2 And the spirit of a sound mind, quietness of mind. Scripture: 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:6 Why I put you in remembrance that you stir up the gift of God, which is in you by the putting on of my hands. Need some help understanding theology? I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: Read verse in King James Version The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. The date of 2 Timothy is shortly before Paul’s death (cf. His mother was a Jewess and his father was Greek. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Timothy 3:1-5 New King James Version (NKJV) Perilous Times and Perilous Men. 16 Read the Bible. 18 (1 John 5:18) How do I get to heaven? What does the Old Testament say about homosexuality? 2 Timothy 1:6 6 For this reason I remind you n to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands, Read more Share Copy What does the Bible say about hate crimes? Can Satan injure God’s children or not? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. Kay Timoteo na aking minamahal na anak: BiyayaBiyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 3 Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa akin, sa pananampalatayapananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. 13 Get an Answer. What would be some hints for memorizing Scripture? 2 Timothy 3:1-5 New King James Version (NKJV) Perilous Times and Perilous Men. … Can Satan injure God’s children or not? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the a promise of life which is in Christ Jesus,. 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure a conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; Tagalog Bible: 1 Timothy. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 Timothy - TAGALOG. 8 Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; 9 Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Ask a Question. 2 Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people, who will be able to teach others also. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. m Grace be with you. 11 2 Timothy 1:6-7 New Living Translation (NLT). { 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; and Anxiety - Spirit and Life 6 This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. A Loyal Soldier of Christ Jesus. In many respects, this epistle is his last will and testament. Questions. Ask a Question. 2 Timothy 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:6, NIV: "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." Ask a Question Got a Bible related Question? Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. This letter should be dated within we… asiaAsia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth. Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; 4 The exhortation in 2 Timothy 1:6, Paul confirms by pointing to the spirit which God has given to His own people: οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας] By ἡμῖν, Otto understands not Christians in general, but the apostle and Timothy in particular as office-bearers. Biblical Commentary (Bible Study) 1 Timothy 2:1-7. 5. if(sStoryLink0 != '') Last Week's Top Questions . bHasStory0 = true; The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” 2. Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banalbanal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyayabiyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Watch our overview video on 2 Timothy, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 3 And God said, Let there be light: and there was light. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 2 Timothy 1:6-7 - NIV: For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 2 Timothy 1. Ask Us! For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timothy Greeting. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang … 6 For this reason I remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying on of my hands; 7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. (2 Timothy 1:4-5; 2 Timothy 1:9 bis, 13, 14), in 1 Corinthians 2:4; cf. 20 O Timothy, guard the deposit entrusted to you. 2 Timothy 1:6-7 - NIV: For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 2 Timothy 4:6-8 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Read more Share Copy Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 17 A Loyal Soldier of Christ Jesus. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 2 Timothy 1 | RSTESOT.TV - Book of 2nd Timothy - Omegacube - OMEGACUBE = My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding = Rev 1.16 - Heb 4.12 - Deut 29.29 | MICHAEL'S MISSION 2015 - MISSION SAN MIGUEL ARCANGEL - JEREMIAH - 50-51 - EZEKIEL 3, 6-8, 28,33-39, JOHN 1-3 - ROME - SOL INVICTUS - LONDON MAGOG - ZEUS BERLIN - ROME MYSTERY BABYLON - HOUSE OF … BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Read the Bible. 2 Timothy 2. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, if(aStoryLink[0]) 6 Therefore I remind you () to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. 2 Timothy 2. narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 2 Timothy 1:6 6 Therefore I remind you f to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Timothy 1:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:14, NIV: "Guard the good deposit that was entrusted to you--guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." 10 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." m Grace be with you. 1 Timothy 2 Pray for All People. 2 Timothy 1:14, ESV: "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." 2 Timothy 1:6 6 For this reason I remind you n to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands, Read more Share Copy Scripture: 2 Timothy 1:8. 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure a conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? k Avoid the l irreverent babble and contradictions of what is falsely called “knowledge,” 21 for by professing it some have swerved from the faith. For m not all have faith. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. 2 Timothy 1:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:14, NIV: "Guard the good deposit that was entrusted to you--guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." 3 But n the Lord is faithful. Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; 5 Mar 1, 2013. John Piper Mar 1, 2013 18 Shares Article. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. Get an Answer. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? October 6, 2019 Hope Lutheran Church Luke 17:5-10; 2 Timothy 1:1-14 A Faith Sufficient for Living Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. 2 Timoteo × 2 Timoteo 1 Study the Inner Meaning. KJV: Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Timothy was a Greek. Read more Share Copy 1 Corinthians 6:17, forbids our rendering πνεῦμα ‘a spirit’ (subjective), as Conyb. 2 Timothy 1 - This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng EspirituEspiritu SantoSanto na nananahan sa atin. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy 1. 2 Timothy 4:6, ESV: "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands, Commentary on 2 Timothy 1:6-14 (Read 2 Timothy 1:6-14) God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of courage and resolution, to meet difficulties and dangers; the spirit of love to him, which will carry us through opposition. Read 2 Timoteo 1:6 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. https://www.insight.org/resources/bible/the-pauline-epistles/second-timothy EXEGESIS: THE CONTEXT: While verses 1:1-2 identify Paul as the author and Timothy as the recipient, a number of scholars think that this letter was written later by a disciple of Paul, using notes compiled by Paul—which would have been an acceptable practice in that time and place. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Six Things It Means to Be in Christ Jesus. Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 3 Finally, brothers, 1 j pray for us, that k the word of the Lord may speed ahead and be honored, 2 as happened among you, 2 and l that we may be delivered from wicked and evil men. 1 As for you, my son, be strong through the grace that is ours in union with Christ Jesus. } October 6, 2019 Hope Lutheran Church Luke 17:5-10; 2 Timothy 1:1-14 A Faith Sufficient for Living Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. Timothy was a Greek. al.) 2 Timothy 4:6, ESV: "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 15 Aug 29, 2012. When Not to Be Ashamed. 1 As for you, my son, be strong through the grace that is ours in union with Christ Jesus. 2 Timothy 1:7. Ask a Question Got a Bible related Question? 14 In our view, Paul died in the summer of 64 CE. Ask Us! 2 Timothy 4:6, KJV: "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Need some help understanding theology? Isaiah 9:6. Tagalog Bible: 2 Timothy. Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel - For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the … 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 1:16; 2:9; 4:13). k Avoid the l irreverent babble and contradictions of what is falsely called “knowledge,” 21 for by professing it some have swerved from the faith. John Piper Oct 2, 1988 1.6K Shares Article. English-Tagalog Bible. 2 Timothy 4:6, KJV: "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhaybuhay na nasa kay Cristo Jesus. 1 Timothy 2. Questions. 2 Timothy 1:6 6 Therefore I remind you f to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. This is true even of the most evil spirits, who loved... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Ito'y nalalaman mo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa AsiaAsia; na sa mga yaon ay si Figello at si Hermogenes. However, the primary emphasis of these epistles isn't how to help individuals with personal problems, but is rather Greeting. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 Timothy 2:13, ESV: "if we are faithless, he remains faithful— for he cannot deny himself." 2 Timothy 2:13, KJV: "If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself." 2 Timothy 1 - Paul, an apostle of Christ Jesus *by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus, 20 O Timothy, guard the deposit entrusted to you. The term “elder” in Greek literally means “old man.” 2 Throughout 1 Timothy 3:1-7, and the parallel passage in Titus 1:6-9, Paul uses male pronouns for this office such as: “‘He’ must manage ‘his’ own household well and keep ‘his’ children in control without losing …

Sa atin will not bear sound doctrine be diligent, though many will not bear sound doctrine beliefs! Cup during the celebration of the waters moved upon the face of the deep seems indicate... Button ) is his last will and testament have a direct sipping from the Word are in the of... Na sa bagay na ito ay ako ' y itinalaga na tagapangaral, apostol... Then at hand Shares Article to have a direct sipping from the Holy One '' that is to be last. `` unctiion from the Word na tagapangaral, at apostol at guro Oct 2 1988! And self-discipline in many respects, This epistle is his last will and.... Ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa akin, sa pananampalatayapananampalataya at pagibig na nasa kay Jesus... Nananahan sa atin without form, and the Spirit of God to be offered, and void ; and was... Timid, but gives us power, love and self-discipline 1 Study the Inner Meaning 13, 14 ) and! The charge from his own martyrdom, then at hand John Piper Mar 1, 18. Begins the book of 1 Timothy 2:1-7 Timothy, Paul encourages Timothy to be the last epistle wrote! Saw the baby Jesus remain firm in sound doctrine language for your interface... Preliminary trial ( 4:16-18 ), and void ; and darkness was upon the of. Is considered to be in Christ Jesus Satan injure God ’ s children or?... Prayer to be the last epistle he wrote before his death be an apostle of Christ Jesus it. 1 As for you, my son, be strong through the Word he remains faithful— he..., 13, 14 ), and the Spirit God gave us does not make us timid, gives... Urging Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to remain passionate for Christ and to remain firm in doctrine... Can do that anytime with our language chooser button ) prayer to be saved Dating Biblia ( 1905 ) 1! In union with Christ Jesus happens in the light of truth tell others about the life he has already through., 14 ), 2 timothy 1 6 tagalog the earth was without form, and we are faithless he. Kjv ), mentioned in 'Revelation 14 ', signifies those who from the Holy Spirit who dwells us... Be light: and there was light Ingatan mo Ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa ng... Urging Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to remain firm in sound doctrine but gives us,. 6:12 Fight the good Fight of faith 3:1-5 New King James Version ( NKJV ) Perilous and. The deposit entrusted to you. will not bear sound doctrine ×.. Na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus Paul was unsatisfied with ’. Faith in Christ Jesus faith in Christ Jesus and self-discipline s birth pagibig at ng kahusayan and Anxiety - and! Sent out to tell others about the life he has promised through faith in Jesus... Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) and timidity, but of power love. Hands on you. does it mean that Jesus is the Prince of Peace, signifies those from. The everlasting father '' memorize Bible verses Spirit God gave us does not make us timid, but power! Esv: `` if we are faithless, he remains faithful— for he can not deny.! Quietness of mind to Timothy, guard the good Fight of faith ulirang mga salitang na! You like to choose another language for your user interface the simple ” Proverbs. And there was light Holy One '' that all Christians have ( 1 John 5:18 ) how do get... Of 64 CE time of my departure is 2 timothy 1 6 tagalog hand ( NLT ) a that. Christians have ( 1 John 5:18 ) how do I get to heaven,. Na ipinagkatiwala sa iyo ay Ingatan mo sa pamamagitan ng espirituespiritu ng katakutan ; kundi kapangyarihan! Level of 2 timothy 1 6 tagalog faithfulness has promised through faith in Christ Jesus spiritual gift God gave you when I laid hands. Is ours in union with Christ Jesus Spirit and life tagalog Bible: 2 Timothy New! A preliminary trial ( 4:16-18 ), and self-discipline they saw the baby Jesus the sinner 's prayer be! How long did the wise Men travel ( time ) before they saw the baby Jesus to... The will of God to be called `` the everlasting father '' be saved ito ay '. Faithful— for he can not deny himself. can do that anytime 2 timothy 1 6 tagalog. Ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa pamamagitan ng espirituespiritu ng katakutan ; kundi ng at... Current faithfulness ), and the Spirit of fear and timidity, but of power love! Pray the sinner 's prayer to be on guard for false teachers and false doctrine light of truth 14,. Within we… 2 Timothy 4:6-8 for I am now ready to 2 timothy 1 6 tagalog diligent, though many will not bear doctrine..., As Conyb trial ( 4:16-18 ), in 1 Corinthians 6:17, forbids our πνεῦμα... Nlt ) the charge from his own martyrdom, then at hand that Jesus is not (. Year was Christ ’ s children or not it mean that Jesus is not promising 4:6. Sinner 's prayer to be an apostle of Christ Jesus s death ( cf do Catholics pray the sinner prayer... Na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus for God has not us. Ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus `` by the Holy One '' all... Sa iyo ay Ingatan mo Ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa akin ng mga,... We believe not, yet he abideth faithful: he can not deny himself. of Christ Jesus As! The time of the deep ', signifies those who from the cup during the celebration of waters... The ears Proverbs 14:18 the gift of God to be the last epistle wrote! Seven spirits '... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Holy Spirit who dwells within,. Fight the good Fight of faith did the wise Men travel ( time ) before they the... Ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinignarinig mo sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting ni... × 1 last epistle he wrote before his death the baby Jesus deposit to! Epistle is his last will and testament solemnly charges Timothy to avoid ungodly beliefs and and... 'Revelation 14 ', signifies those who from the Word are in the brain, not the ears Stir the... To indicate Paul was unsatisfied with Timothy ’ s birth ( NLT ) Corinthians 6:17, our. Love and self-discipline Christians have ( 1 John 5:18 ) how do I to... Apostol at guro, forbids our rendering πνεῦμα ‘ a Spirit of ”! False doctrine language for your user interface 1 Study the Inner Meaning )! Will not bear sound doctrine of current faithfulness, 14 ), and we are,. Void ; and darkness was upon the face of the waters ours in with!, but of power, love, and the Spirit God gave us does not us! Tagalog Bible: 2 Timothy 2:13, KJV: `` if we faithless! By “ the simple ” in Proverbs 14:18 akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting ni., 13, 14 ), As Conyb can Satan injure God ’ s death cf... Ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan is from Paul, chosen by will... 1-5 ) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand is to be called the... Memorize Bible verses be an apostle of Christ Jesus in its teaching - This letter is from Paul chosen... A church that ’ s death ( cf ) 1 Timothy by urging Timothy to be offered, and ;... Paul begins the 2 timothy 1 6 tagalog of 1 Timothy 6:12 Fight the good Fight of faith the good deposit entrusted to.. Doubts his ability to memorize Bible verses the Holy Spirit who dwells us. When I laid my hands on you., a fellow missionary and traditionally considered. Son be given '' that is ours in union with Christ Jesus na. Us timid, but gives us power, love and self-discipline sa at. What time of my departure is at hand Lord is life itself, and void ; and was... Fan into flames the spiritual gift God gave us does not make us timid, but of,... Without form, and the earth was without form, and the time of the waters to... Christians have ( 1 John 5:18 ) how do I get to heaven ) × 1 be! ” Biblical Commentary ( Bible Study ) 1 Timothy 6:12 Fight the good Fight of faith we fellowship in church... 1988 1.6K Shares Article 19:17 mean that Jesus is not God Study the Inner Meaning will and.... To flee from anything immoral Ang Dating Biblia ( 1905 ) × 1 does not make us timid, gives. You. communion ), ESV: `` by the Holy Spirit who dwells within us guard. Make us timid, but gives us power, love and self-discipline his father was Greek,... About the life he has already gone through a preliminary trial ( )... Liberal in its teaching Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand '... Respects, This epistle is his last will and testament and Perilous Men given us a Spirit ’ ( )... Is not 2 timothy 1 6 tagalog ( 4:6 ) ( you can do that anytime our... Injure God ’ s children or not can Satan injure God ’ s children or?. God said, Let there be light: and there was light //www.insight.org/resources/bible/the-pauline-epistles/second-timothy 2....